ساعت: 20:30

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

ارتباط با مسئولین

نام سمت تلفن علی یاری شهردار ارسک 32764091-3 داخلی 1 محمدرضا حاجی زاده  خدمات شهری 32764091-3 داخلی 4 مرتضی کرمی دبیر خانه 32764091-3 داخلی 5

تازه ترین اخبار