ساعت: 02:15

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

شهرداری ارسک در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 40 مورخ 1401/07/13 شورای محترم اسلامی شهر ارسک مناقصه عمومی ” انجام امور خدمات شهری و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرایی شهر ارسک “به شماره 2001005480000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir به صورت حجمی برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز جمعه 1401/08/06 ساعت 19:00

مهلت زمان دریافت اسناد از سایت ستاد ایران روز سه شنبه 1401/08/10 ساعت 12:00

مهلت ارائه پیشنهادات روز شنبه 1401/08/21 ساعت 11:00

(( روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک ))

تازه ترین اخبار