ساعت: 08:31

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در راستای موافقتنامه شماره 501ج1503002 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، شهرداری ارسک در نظر دارد نسبت به اجرای جدول گذاری و کانیو معابر شهر ارسک از طریق سامانه ستاد اقدام نماید.از افراد و شرکتهای دارای صلاحیت تقاضا می شود جهت شرکت در این مناقصه تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 و از طریق شماره مناقصه 2002005480000001 سامانه ستاد اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه غیر قابل تمدید و تا ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1402/02/07 می باشد.

تازه ترین اخبار