ساعت: 08:07

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در این جلسه هم اندیشی مهندس قلی زاده شهردار ارسک و مهندس علی زاده ، کارشناس عمران شهرداری، با موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج و همچنین مشاوره طرح نهضت ملی مسکن شهر ارسک آقای مهندس محمدی در خصوص وضعیت قرارداد طرح نهضت ملی مسکن و پیگیری اتمام پروژه توسط موسسه بسیج به بحث و تبادل نظر پرداختند. و در انتها طرفین پیرامون قرارداد به توافق رسیده و صورتجلسه به امضا طرفین رسید.

تازه ترین اخبار