ساعت: 02:16

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در این جلسه در خصوص تیرهای برق واقع در معبر، توزیع شبکه برق در باغستان ارسک، بازگشایی های معابر شهری و روشنایی معابر بحث و تبادل نظر گردید.