ساعت: 16:40

تاریخ: 10 آذر 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

شهرداری ارسک در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر شهر ارسک را انجام دهد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir با جستجوی شماره مناقصه 2001005480000002 در این مناقصه شرکت کنند.

تازه ترین اخبار