ساعت: 12:05

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

مسئول امور مالی و ذیحساب ( کارشناس )

محمد فرزاد

 1. لیست برنامه ها و پروژه های پیشنهادی تا پایان سال و ۴ ساله
 2. ساماندهی امر مالی ، ثبت تفریغ بودجه و متمم بودجه 1400
 3. رعایت دستورالعمل ها در حوزه مالی و ارائه گزارشات درآمد و هزینه‌ای به صورت روزانه ، ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و یکساله و همچنین تهیه نمودار درآمد و هزینه در طول سال
 4. ارائه گزارشات به صورت منظم با هماهنگی به شورای محترم اسلامی شهر
 5. رعایت در پرداخت ها بر اساس اولویت و هماهنگی با اینجانب
 6. دقت نظر و توجیه واحدها بر رعایت بودجه و سرفصل‌های تعریفی
 7. برگزاری دوره آموزشی داخلی با واحد ها و تشریح آیین نامه مالی و بحث بودجه
 8. بررسی قرارداد ها و ارائه گزارش از قراردادها قبلی و تعیین تکلیف قراردادها
 9. نظارت بر قراردادها جدید و رعایت صرفه و صلاح شهرداری
 10. مشخص نمودن اعتبارات عمرانی ، فرهنگی ، حقوقی و … در بودجه
 11. شفاف سازی مالی و ارائه گزارشات منظم از عوارضات و تهیه برنامه برای وصول آنها
 12. دقت در محرمانه بودن آمار و اطلاعات مالی و توجه به حفظ گفتار و نوشتار و رعایت احترام به شهروندان
 13. تهیه آیین نامه های مربوط در حوزه مالی و آیین نامه تقسیط ، آیین نامه رفاهی و …
 14. برنامه ریزی و هماهنگی با سازمانها در جهت استفاده پرسنل و توجه به رفاهیات پرسنلی
 15. دقت در تحقق بودجه شورا
 16. بررسی و پیگیری امورات مربوط به بیمه نامه ها ، اظهارنامه مالیاتی بهمراه درآمدها از غسالخانه ، ماشین آلات و صدور پروانه ها
 17. نظارت برتمامي فعاليتها واجراي کامل مقررات مالي وانبارداري درانبارهاي تحت سرپرستي وارائه راهنماييهاي لازم.
 18. صدور پروانه خروج براي اموال،تهيه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضي .
 19. نگاهداري حساب کليه اموال منقول وغيرمنقول واموال مسروقه ويا ازبين رفته وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال طبق دستورالعملهاي وزارت کشورمستند به ماده 48 آيين نامه مالي شهرداری ها
 20. حفظ ونگهداري کليه سوابق و پرونده هاي مربوطه.
 21. انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدود وظايف ارجاع مي گردد.
 22. ثبت اقلام ازروي برگه هاي محاسباتي دردفترصدور برگ وانتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معين ، اعتبارات وتعهدات و دفترکل.
 23. تهيه و تنظيم ليست حقوقي و کسورات مربوط واعلاميه بانکي ، صدور چک ، تنظیم سند هزینه ای و درآمدی ، برگه هاي محاسباتي و کنترل حسابهاي مربوط تنظیم صورت مغایرتهای بانکی
 24. رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارک مربوط ازنظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي .
 25. انجام امور مربوط به تشخيص وتعيين سرفصل حساب ، تهيه تراز عمليات ، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها .
 26. تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي، گزارشهاي لازم و بودجه تفصيلي ، تفريغ بودجه سالانه ،.متمم بودجه واصلاح بودجه برابر دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مرجع ذیربط
 27. رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسايل و پرونده هاي مالي .
 28. نظارت و مراقبت درحسن اجراي بودجه برنامه اي و اتخاذ تدابيرلازم جهت بهبود امور جاري.
 29. همکاري درتهيه نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملها.
 30. شرکت درکمسيونهاي مربوطه.
 31. مطالعه قوانين بودجه و سايرقوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد اجراي آنها.
 32. انجام تشريفات مناقصه ومزايده و تنظیم قرارداد ها و اخذ ضمانت های بانکی و تمدید آنها و کنترل و ارسال قراردادهای درآمدی
 33. محاسبه در آمدها و مميزي حسابها و نگهداري حساب درآمدها و طبقه بندي درآمدها .
 34. ايجاد محلهاي در آمد و پيشنهاد به شورای شهر جهت تصويب .
 35. وصول عوارض ازاماکن و املاک ، اتومبيلهاي سواري ، کرايه و بياباني ، پيشه وران ، معاملات و غيره
 36. صدور مفاصا حساب جهت تنظيم اسناد معاملاتي .
 37. نظارت برکليه امور مربوط به کارپردازي و شهرداري .
 38. رسیدگی ، نظارت و کنترل اسناد و مدارک و عملیات مالی
 39. حسابداری مطابق آیین نامه معاملاتی قانون شهرداریها
 40. مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کلیه قوانین مربوطه
 41. پیگیری اعتبارات