ساعت: 05:43

تاریخ: 30 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

کارشناس فناوری و اطلاعات

مرتضی کرمی

  1. جمع آوري ، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف در ارتباط با سخت افزار و نرم افزار.
  2. توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري.
  3. برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
  4. نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
  5. راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك .
  6. پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات .
  7. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.