ساعت: 11:20

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

نام مدیر عامل: مشتاق مالکی

مدرک تحصیلی: لیسانس

اهداف و وظایف سازمان:

اصلاح سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر بیرجند ومیزان جمعیت ووضعیت ترافیکی آن

بکارگیری واستفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه وآسایش مسافرین درون شهری ورضایتمندی شهروندان

توسعه وتکمیل ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی وساست گذاری مناسب جهت تامین نیازمندیهای آتی شهر از نظر تعداد تاکسی

بالا بردن سطح دانش وکارائی پرسنل ورانندگان ودارندگان تاکسی

مکانیزه نمودن سیستم تاکسیرانی متناسب با شهر الکترونیک جهت تسریع در امور رانندگان وشهروندان

نوسازی وتبدیل ناوگان فرسوده جهت استفاده بهینه از حمل ونقل درون شهری وکاهش آلودگی محیط زیست

برنامه ریزی در امور اجرایی،کنترل ،بازرسی امور انضباطی وتشویقی وخدماتی

تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه

استفاده وبکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض ودرآمدهای قانونی وانجام امور کارشناسی

استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی واستخدامی وصرفه وصلاح سازمان برابر مفاد اساسنامه

تازه ترین اخبار