ساعت: 07:47

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

رئیس

    مهندس علی ارزه گر

    تحصیلات: لیسانس

    رشته تحصیلی : مهندسی عمران

    کمیسیون : توسعه و عمران