ساعت: 21:15

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

 بازدید شبانه شهردار محترم ارسک به همراه کارشناسان شهرداری از پروژه های شهرداری و روند آماده سازی موکب ها و همچنین برنامه مردان

عاشورایی در ضلع شمالی امام زاده ده کرم بخش ارسک انجام گرفت.

 

تازه ترین اخبار