ساعت: 14:36

تاریخ: 6 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 بازدید شبانه شهردار محترم ارسک به همراه کارشناسان شهرداری از پروژه های شهرداری و روند آماده سازی موکب ها و همچنین برنامه مردان

عاشورایی در ضلع شمالی امام زاده ده کرم بخش ارسک انجام گرفت.

 

تازه ترین اخبار